Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Herwijnen
 
 
Diverse diensten

Diverse dienstenBijzondere diensten of samenkomsten


Leerdiensten
Christelijke feestdagen
Avondgebed, Goede Vrijdag
Doopdiensten
Avondmaalsdiensten
Censura morum
Themadiensten
Bid- en Dankdag voor gewas en arbeid
Schooldienst
Openbare Belijdenis van het geloof
Rouwdienst
Huwelijksdienst
Uitzenden en terug beluisteren van rouw- en trouwdiensten
Overstapdienst
Eeuwigheidszondag
Kerstzangavond
Kerstfeest van de zondagsschool
Oudjaars- en nieuwjaarsdienst
Gezamenlijke diensten met de Gerefomeerde Kerk
Dienst doordeweeks in Woon- en zorgcentrum AvondlichtLeerdiensten
Een aantal avonddiensten heeft het karakter van leerdienst. Dan kunnen bijvoorbeeld in het bijzonder de belijdenisgeschriften, onderwijs rond de doop, de instelling van het Heilig Avondmaal enz. enz. worden behandeld.

Christelijke feestdagen
In de diensten op de christelijke feestdagen (met name Kerst, Pasen en Pinksteren) worden voor aanvang van dienst enkele liederen gezongen, passend bij de betreffende christelijke feestdag. Vervolgens voltrekt de dienst zich volgens de gebruikelijke liturgie. Voor aanvangstijden zie het kerkblad.

Avondgebed, Goede Vrijdag
In de Stille Week, de week voorafgaand aan Pasen, wordt het Avondgebed gehouden. Van maandag tot en met donderdag is er elke avond een korte samenkomst in de kerk waarin gebed, schriftlezing, stilte en zang ons leiden door de week waarin het lijden van Jezus Christus centraal staat. De week van het Avondgebed wordt op Goede Vrijdag afgesloten met een eredienst, waarin in het bijzonder wordt stilgestaan bij de kruisdood van Jezus Christus, onze Heiland. Al deze samenkomsten beginnen om 19:30. Zie ook het kerkblad.

Doopdiensten
Een aantal keren per jaar is er de gelegenheid tot het houden van een doopdienst. Een aantal weken voorafgaand aan de doopdienst wordt doopzitting gehouden in de pastorie. Tijdens deze doopzitting maken ouders de wens kenbaar hun kind te laten dopen. Later volgt een doopbezoek bij de doopouders thuis. In dit gesprek met de predikant en de wijkouderling zal de betekenis van de Heilige Doop worden besproken.
Na de doopdienst wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld de doopouders te feliciteren en hen Gods zegen toe te wensen bij de (geloofs)opvoeding van hun kind(eren). De data voor de doopaangifte en de doopdienst verschijnen in het kerkblad.

Avondmaalsdiensten
Als gemeente vieren we vier keer per jaar het Heilig Avondmaal. De zondag voor de viering bereiden we ons in de ochtend- of avonddienst voor op de viering een week later. De Avondmaalsviering wordt 's morgens gehouden en in de avonddienst sluiten we als gemeente de viering af met dankzegging.
Tweemaal per jaar is er op de zondag van de viering van het Heilig Avondmaal ook een dienst, onder verantwoordelijkheid van de Hervormde Gemeente in Woon- en zorgcentrum Avondlicht, Sluimerskamp 18. In deze dienst, die om 15.00 uur begint, wordt eveneens het Heilig Avondmaal bediend. De overige twee zondagen in het jaar verzorgt de Gereformeerde Kerk van Herwijnen de avondmaalsviering in de middagdienst in Avondlicht.
De data voor censura morum en de diensten van voorbereiding op en viering van het Heilig Avondmaal verschijnen in het kerkblad en worden afgekondigd.
 
Censura morum
In de week voorafgaand aan de viering van het Heilig Avondmaal wordt de gelegenheid geboden tot onderlinge censuur. Hierbij wordt de kerkenraad en de gemeente de mogelijkheid gegeven tot het inbrengen van bezwaren over belijdenis en leven van medeleden/ Avondmaalsgangers.
 
Themadiensten
Een aantal keren per jaar wordt een dienst gehouden met een vooraf gekozen thema. Een bijbelgedeelte wordt gelezen om het thema te belichten. Dat thema kan worden aangereikt door een project van bijvoorbeeld de HGJB of de GZB of IZB. Het thema wordt in de weken voorafgaand aan de dienst op de zondagsschool, clubs en kringen besproken en/of verwerkt, zodat tijdens de dienst iedereen goed is voorbereid. De themadiensten kunnen in het bijzonder gericht zijn op de jeugd. Tot de themadiensten behoren ook de diensten voor de opening en de sluiting van het winterwerk. Aan de themadiensten werken verschillende jongere en oudere gemeenteleden mee. Zij verzorgen de schriftlezing, de collecten, lezen een gedicht, declameren en zorgen voor de muzikale omlijsting door het bespelen van muziekinstrumenten en koorzang. In deze diensten werken we met een gedrukte liturgie. De aanvangstijd van een themadienst kan afwijken van de gewone diensten. Zie daarvoor ook het kerkblad.
 
Bid- en Dankdag voor gewas en arbeid
Op Biddag (de tweede woensdag in maart) en op Dankdag (de eerste woensdag in november) willen we in een bijzondere dienst onze afhankelijkheid aan de Heere onze God en Schepper tot uiting brengen in gebed en dank voor al onze bezigheden in werk, gezin, school, kerk enz. enz. Deze diensten beginnen om 19:30 uur. Nadere aankondiging vindt u in het kerkblad.

Schooldienst
Samen met de Gereformeerde Kerk wordt jaarlijks op Dankdag een schooldienst gehouden, die afwisselend door de predikant van de Hervormde Gemeente of Gereformeerde Kerk wordt geleid. Samen met de plaatselijke School met de Bijbel wordt een thema bepaald en een liturgie samengesteld. De schooldienst heeft als functie de band tussen school en de kerken zichtbaar te maken. De datum, tijd en plaats voor de schooldienst vindt u in het kerkblad. Op Biddag vindt een dienst plaats in de school. Die dienst wordt geleid door dezelfde predikant als de dienst op Dankdag. Het volgende jaar leidt de predikant van de andere kerk beide samenkomsten.
 
Openbare belijdenis van het geloof
In principe op Palmpasen, de zondag voorafgaande aan het Paasfeest, wordt de belijdeniscatechisanten de gelegenheid geboden om openbaar, in het midden van de gemeente en voor het aangezicht van God, belijdenis van het geloof af te leggen. Na de dienst wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld de nieuwe belijdende leden te feliciteren en Gods zegen toe te wensen.

Rouwdienst
De begrafenisplechtigheid van een geliefde kan, indien gewenst, vanuit de Hervormde kerk aan de Waaldijk plaatsvinden. De leiding van de ceremonie wordt gedurende de rouwdienst door de uitvaartverzorger overgedragen aan de Hervormde Gemeente. U wordt vriendelijk verzocht om contact te zoeken (of te laten zoeken door de uitvaartverzorger) met één van de kerkrentmeesters (zie kerkenraad) en de predikant. Dit onder meer om te kijken of het kerkgebouw beschikbaar is. Verder wordt u verzocht om in overleg met de predikant een liturgie voor deze dienst te (laten) maken.
 
Huwelijksdienst
Onmisbaar is Gods zegen over het huwelijk. Het is dan ook een zeer goede zaak om de zegen van God te ontvangen tijdens een huwelijksdienst in de kerk, in het midden van de gemeente, over een pas gesloten huwelijk. In een voorbereidend gesprek met de predikant wordt over de bijbelse instelling van het huwelijk gesproken en worden de mogelijkheden van de liturgie doorgenomen. Deze liturgie zal in gedrukte vorm in de huwelijksdienst worden uitgedeeld.

Uitzenden en terugluisteren van rouw- en trouwdiensten
Het is steeds meer gebruikelijk om deze diensten op dezelfde manier uit te zenden als de reguliere kerkdiensten. Mensen die niet in staat zijn om deze diensten bij te wonen kunnen op deze manier de diensten beluisteren.
Dit kan rechtstreeks via de kerkradio of via internet (ook in beeld) maar ook direct en later via ‘Kerkdienst gemist’
link naar onze gemeente.
Link om de dienst alleen de beluisteren: klik hier.
Link om de dienst in beeld en geluid te kunnen volgen: klik hier.

Maar het kan ook via een app. Deze is te downloaden via de Apple app store of via de Android Play Store.
De diensten zijn ook vanaf de kerkdienstgemist pagina te downloaden.
Als u dat wenst, kan de dienst op een USB- stick worden gezet.  
Aan de contactpersoon van de kerk, meestal iemand van de kerkrentmeesters, of aan de uitvaartverzorger kunt u aangeven als er bezwaren zijn om de dienst openbaar uit te zenden..
In alle gevallen van bijzondere diensten de aanvangstijden van de diensten doorgeven zodat de diensten ingebracht kunnen worden in het systeem van kerkdienst gemist
Mailadres kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl
Of: scriba@nhkherwijnen.nl

Overstapdienst
Kinderen die het volgend schooljaar naar het voortgezet onderwijs gaan, nemen vlak voor de zomervakantie tijdens een zogeheten overstapdienst afscheid van de zondagsschool. Ze worden dan ook officieel welkom geheten in de kerkdiensten en uitgenodigd de catechisatie te gaan volgen.
  
Eeuwigheidszondag
De laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag voorafgaande aan de Adventtijd - vier weken voor het kerstfeest - wordt Eeuwigheidszondag of ook wel de Zondag van de Voleinding genoemd. In de avonddienst op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar staan we in het bijzonder stil bij het appel dat de Schrift ook op ons doet: Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven! In deze dienst worden de namen genoemd van de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Na de dienst is er gelegenheid tot gezamenlijke ontmoeting in het kerkelijk centrum.
 
Kerstzangavond
Op kerstavond houden we een evangelisatiesamenkomst in de vorm van een zangdienst waarin we kerstliederen zingen en er een meditatie wordt gehouden. Aan deze samenkomst werkt fanfare 'Wilhelmina' uit Herwijnen mee.

Kerstfeest van de Zondagsschool
Zondagsschool Bethel viert kerstfeest met de kinderen, waarbij de gemeente van harte welkom is. Tot voor kort was de viering op tweede kerstdag, maar in 2021 is besloten een andere datum te kiezen, in de periode vóór kerst. De kinderen verkondigen met elkaar het kerstevangelie. Daarnaast is er ook een spannende vertelling van een vrij verhaal. Het kerstfeest van de zondagsschool zou niet compleet zijn zonder het uitdelen van een attentie aan de kinderen van de zondagsschool en een kleine versnapering aan iedereen. Want iedereen is hartelijk welkom. Voor informatie zie het kerkblad.

Oudejaarsavond en Nieuwjaarsmorgen
Op Oudejaarsavond komen we samen om onze dank aan God uit te spreken over Zijn bewarende hand over ons leven in het voorbijgegane jaar. Tevens willen we onze vergankelijkheid belijden in deze bijzondere dienst, die om 19:30 uur begint.
Op de Nieuwjaarsmorgen komen we om 10:00 uur samen om een zegen te vragen over het nieuwe jaar dat we mochten ingaan. Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om elkaar een gezegend nieuwjaar te wensen en een kopje koffie te drinken.

Gezamelijke diensten met de Gereformeerde Kerk
In principe houden we driemaal per jaar een gezamenlijke dienst met de Gereformeerde Kerk van Herwijnen. Eén dienst in de kerk van de Hervormde gemeente aan de Waaldijk (voorjaar) en twee diensten in het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk aan de Achterweg: de avonddienst op de laatste zondag voor Kerst en de afsluitende dienst van de Vakantie Bijbel Spelweek (laatste week zomervakantie). De gezamenlijke ‘kerstdienst’ wordt gehouden in de Gereformeerde kerk. De dienst ter afsluiting van de Vakantie Bijbel Spelweek werd tot voor kort gehouden in de Gereformeerde kerk, maar de laatste keren hebben we een openluchtdienst gehouden op het terrein van de ijsbaan. Aan de gezamenlijke ‘kerstdienst’ verleent een koor medewerking.
De data voor de diensten, tijden en locaties van de gezamenlijke diensten vindt u in het kerkblad.

Doordeweekse diensten in Woon- en zorgcentrum Avondlicht
Op de derde donderdag van de maand, m.u.v. de maand juli, wordt om 15.00 uur in Woon- en zorgcentrum Avondlicht een dienst gehouden. Deze diensten worden afwisselend verzorgd door de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk. De data voor de diensten onder verantwoording van de Hervormde gemeente vindt u in het kerkblad.


 
terug
 
 
 
 
Online diensten

Diensten zijn te volgen in beeld en geluid via de onderstaande link.

Kerkdienst live meekijken en luisteren
(liturgie: zie laatste nieuws)
 
Kerkdienst (terug) luisteren
Hier kunt u kerkdiensten (terug) luisteren (zonder beeld)

Hervormde Gemeente Herwijnen - Kerkdienstgemist.nl
 
Collectebonnen
meer
 
Collecten / giften

Wilt u geven aan een collecte of een andere gift doen? Klik op de QR-code of in de linkerkolom op 'laatste nieuws' voor diverse rekeningnummers.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.