Protestantse Kerk in Nederland
Hervormde Gemeente Herwijnen
 
 
Over ons

Hervormde kerk Herwijnen
Over ons

Algemene informatie

Historie kerkgebouwen
De kerkdiensten worden gehouden in het kerkgebouw aan de Waaldijk 139, dat in 1823 is gebouwd. Voor die tijd kwam de gemeente samen in een kerkgebouw dat 20 meter noordelijker stond, op de plaats die nu de ingang van de begraafplaats markeert. Deze kerk is bezweken door het water na een dijkdoorbraak in 1820.
Met de ingebruikname van het nieuwe kerkgebouw ontstond ook de zelfstandige Hervormde Gemeente van Herwijnen. Tot 1823 was sprake van één gemeente met Hellouw, in 1823 kwam aan die situatie een einde.

De pastorie
De pastorie aan de Waaldijk 137 dateert van 1884. In 1970 - 1971 is de pastorie gemoderniseerd en in 1998 geheel gerenoveerd. Aan deze renovatie hebben veel gemeenteleden op allerlei verschillende manieren een bijdrage geleverd. De pastorie is de woning van de gemeentepredikant.
De pastorie is telefonisch bereikbaar onder nummer 0418-581505

Kerkelijk centrum
Net als de pastorie is ook het kerkelijk centrum direct aan de kerk gebouwd. Het kerkelijk centrum ligt voor een groot gedeelte onder de pastorie. Het kerkelijk centrum is bereikbaar via 0418-581511. In het kerkelijk centrum spelen zich de meeste gemeenteactiviteiten af, zowel doordeweeks (catechese, kring- en groepswerk, clubs, vergaderingen enz.) als zondags (zondagsschool tijdens de zondagmorgendiensten). Voor het gebruiken van deze ruimte(n) voor niet-kerkelijke activiteiten, kunt u contact opnemen met één van de kerkrentmeesters, zie hiervoor de informatie over de kerkenraad hieronder.
 

Kerkenraad

Taken en werkwijze
De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen. Zij hebben ieder hun eigen taken. De kerkenraad maakt beleid voor de gemeente, draagt dat uit en ondersteunt de gemeente in de uitvoering ervan. Daarmee is de kerkenraad gezamenlijk verantwoordelijk voor alle activiteiten die in de gemeente plaatsvinden. Dus ook voor het jeugdwerk, het evangelisatiewerk, de zendingscommissie et cetera.
De kerkenraad heeft z’n taken verdeeld. Zo is er een voorzitter (preses) en een secretaris (scriba). Zij hebben ook zitting in het moderamen, een soort dagelijks bestuur. De bedoeling is dat in het moderamen alle ambten zijn vertegenwoordigd. Dat wil zeggen naast de predikant ook het ambt van ouderling en het ambt van diaken. We beschouwen de ouderling-kerkrentmeeester in dit geval als een afzonderlijk ambt.

Het kan voorkomen dat vanuit de kerkenraad iemand wordt afgevaardigd naar de classis en eventueel naar de landelijke synode (algemeen bestuur) van de Protestantse Kerk in Nederland.

De kerkenraad vergadert elke maand (momenteel de tweede woensdag van de maand), uitgezonderd de maand juli of augustus. Het moderamen (dagelijks bestuur) vergadert ongeveer een week eerder. Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergadering voor en stelt de agenda vast. Het moderamen kan in dringende zaken ook besluiten nemen, als het niet mogelijk is de kerkenraad daar van tevoren over te raadplegen. Dergelijke besluiten moeten achteraf worden goedgekeurd.
Tweemaal per jaar vergaderen de moderamina van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk samen. In deze vergaderingen wordt gesproken over de onderlinge samenwerking die er op tal van terreinen is en over zaken die beide kerken raken. Wanneer daar aanleiding toe is, wordt een gezamenlijk standpunt ingenomen in bepaalde kerkelijke en/of maatschappelijke zaken.

 
Door kerkenraad vastgesteld:
Plaatselijke regeling 2017
 
https://www.nhkherwijnen.nl/Images/PDF-icon.jpg
Beleidsplan 2024-2030
 
 
Visiedocument deel 1
 
 
Visiedocument deel 2
 
 
 

Samenstelling Kerkenraad

Predikant        
Ds. W.M. Roseboom Waaldijk 137 4171 CC e-mail: wmroseboom@gmail.com
Tel: 0418-581505 Tel.: 06-14600988      
Ouderlingen     mailadres pastoraat@nhkherwijnen.nl
 D. de Joode Lunet 12 4214 GA  06-20047902 Vuren
 L. van Maaren Breede Kampen 30 4171 AT 06-23104880 Herwijnen
 M. van Zante Seringenhof 15 4171 BN 06-12548552 Herwijnen
 A. van der Meijden Nieuwesteeg 67 4171 CW 06-51926523 Herwijnen
Jeugdouderling        
A. Ruitenberg Kolstraat 32 4171 CZ 0418-582439 Herwijnen
      e-mail  
         
Diakenen     e-mail diaconie@nhkherwijnen.nl
J.W. Boogert Rij- en Uitweg 16 4171 CN 0418-842576 Herwijnen
A.J.W. Boote 
Harpstraat 32 
4241 CA 06-23371543 (Kerkradio) Arkel
R. van Zante Zworrelstraat 63 4171 AH 0418-582987 Herwijnen
         
Ouderlingen- Kerkrentmeester   e-mail kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl
H. de Bruin Achterweg 97 4171 BB 06-53941059 Herwijnen
J.A. Hobo Achterweg 85 4171 BB 06-31392864 Herwijnen
G. de Joode Parallelweg 32 4171 AG 06-21861268 Herwijnen
Kerkrentmeester     e-mail: kerkrentmeesters@nhkherwijnen.nl
G. Pippel Wilgenlaan 29 4171 AR 06-12735431 Herwijnen


Scribaat
Wanneer u wilt corresponderen met de kerkenraad of informatie wenst over bepaalde zaken, nodigen we u uit contact op te nemen met de technisch scriba:
Technisch scriba     E-mail: scriba@nhkherwijnen.nl
D. de Joode                       Lunet 18, 4214      GA Vuren         06-20047902        
 
Postbus
De kerkrentmeesters en diaconie hebben een gezamenlijk postbusadres:
Kerkrentmeesters of diaconie van de Hervormde Gemeente Herwijnen Postbus 8 4170 AA Herwijnen
terug
 
 
 
 
Online diensten

Diensten zijn te volgen in beeld en geluid via de onderstaande link.

Kerkdienst live meekijken en luisteren
(liturgie: zie laatste nieuws)
 
Kerkdienst (terug) luisteren
Hier kunt u kerkdiensten (terug) luisteren (zonder beeld)

Hervormde Gemeente Herwijnen - Kerkdienstgemist.nl
 
Collectebonnen
meer
 
Collecten / giften

Wilt u geven aan een collecte of een andere gift doen? Klik op de QR-code of in de linkerkolom op 'laatste nieuws' voor diverse rekeningnummers.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.